Algemene Voorwaarden • Terms and Conditions

English version below

Algemene Voorwaarden van MARK IT NL gevestigd te BEDUM.

KvK 89485327. Versie 2024033001.

1. Definities en Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Mark IT NL, een eenmanszaak geregistreerd in het Koninkrijk der Nederlanden, worden aangeboden en uitgevoerd.

1.2. Onder "Opdrachtgever" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Mark IT NL een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen van de door Mark IT NL in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

2. Uitvoering van Diensten

2.1. Mark IT NL verleent IT-ondersteuning en consultancy met betrekking tot systeembeheer, netwerkbeheer, cloudopslag, hostingbeheer en het gebruik van online software. Hierbij wordt samengewerkt met gerenommeerde providers zoals OVHCloud.

2.2. Mark IT NL streeft naar maximale betrouwbaarheid en veiligheid in de uitvoering van zijn diensten en neemt adequate maatregelen om risico's en afhankelijkheid te minimaliseren.

3. Communicatie

3.1. Communicatie met Mark IT NL vindt plaats via e-mail, WhatsApp, Telegram en telefoon, binnen de aangegeven bereikbaarheidstijden. Tenzij anders aangegeven of afgesproken is dit van dinsdag t/m donderdag tussen 09:00 uur en 13:00 uur.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1. Voor diensten op uurbasis vindt betaling plaats achteraf op basis van een factuur. Voor projecten vanaf €1500,- vereist Mark IT NL een aanbetaling van 10% tenzij anders overeengekomen.

4.2. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Mark IT NL aanvaardt aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door aantoonbare tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, beperkt tot het bedrag van de voor die diensten betaalde vergoeding.

5.2. Mark IT NL is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

6. Gegevensbescherming

6.1. Mark IT NL verbindt zich ertoe alle persoonlijke en bedrijfsgegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen en adequate maatregelen te nemen om de beveiliging en privacy van deze gegevens te waarborgen.

7. Onderhoud en Support

7.1. Onderhoud en support worden aangeboden volgens de specifieke voorwaarden en tarieven zoals overeengekomen.

8. Beëindiging van Diensten

8.1. De overeenkomst kan door beide partijen worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

9. Wijzigingen in Voorwaarden

9.1. Mark IT NL behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Nieuwe voorwaarden worden minimaal 30 dagen voor inwerkingtreding gecommuniceerd.

10. Toepasselijk Recht

10.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Mark IT NL en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

General Terms and Conditions of MARK IT NL located in BEDUM, THE NETHERLANDS.

Chamber of Commerce 89485327. Version 2024033001.

1. Definitions and Applicability

1.1. These general terms and conditions apply to all services offered and performed by Mark IT NL, a sole proprietorship registered in the Kingdom of The Netherlands.

1.2. "Client" means any natural person or legal entity that has entered into an agreement with Mark IT NL.

1.3. These conditions also apply to actions of third parties engaged by Mark IT NL in the context of the assignment.

2. Execution of Services

2.1. Mark IT NL provides IT support and consultancy with regard to system management, network management, cloud storage, hosting management and the use of online software. This involves collaboration with renowned providers such as OVHCloud.

2.2. Mark IT NL strives for maximum reliability and security in the execution of its services and takes adequate measures to minimize risks and dependence.

3. Communication

3.1. Communication with Mark IT NL takes place via email, WhatsApp, Telegram and telephone, within the indicated accessibility times. Unless otherwise indicated or agreed, this is from Tuesday to Thursday between 9:00 AM and 1:00 PM.

4. Payment terms

4.1. For hourly services, payment is made afterwards on the basis of an invoice. For projects from €1500, Mark IT NL requires a 10% down payment unless otherwise agreed.

4.2. Payments must be made within 14 days of the invoice date.

5. Liability

5.1. Mark IT NL accepts liability for direct damage caused by demonstrable shortcomings in the execution of the assignment, limited to the amount of the compensation paid for those services.

5.2. Mark IT NL is not liable for indirect damage, including lost profits and damage due to business stagnation.

6. Data protection

6.1. Mark IT NL undertakes to treat all personal and company data of the client confidentially and to take adequate measures to ensure the security and privacy of this data.

7. Maintenance and Support

7.1. Maintenance and support are offered according to the specific conditions and rates as agreed.

8. Termination of Services

8.1. The agreement can be terminated by either party subject to a notice period of 30 days.

9. Changes to Terms

9.1. Mark IT NL reserves the right to change these general terms and conditions. New conditions will be communicated at least 30 days before they come into effect.

10. Applicable Law

10.1. Dutch law applies to all legal relationships between Mark IT NL and the client. Disputes will be submitted to the competent court in the Netherlands.